Facebook
Centrum Duchowości

Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej
przy parafii błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach
tel.: 884 927 067; @: sekretariat@centrumduchowosci.pl

Diakonia Modlitwy - zespół liderów Centrum Duchowości

Zasady życia wewnętrznego i wspólnotowego Diakonii Modlitwy
Ruchu Światło-Życie z parafii pw. bł. Karoliny w Tychach

 

Rozdział I  
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział II  
CEL, DZIAŁALNOŚĆ I METODY PRACY DIAKONII

Rozdział III
WŁADZE I STRUKTURA DIAKONII

Rozdział IV
CZŁONKOWIE DIAKONII

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Załączniki:

 1. "Regulamin Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej"
 2. "Charyzmat i duchowość Ruchu Światło-Życie"
 3. "Zespoły zadaniowe Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie z parafii pw. bł. Karoliny w Tychach"
 4. "Warunki przyjmowania nowych członków do Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie z  parafii pw. bł. Karoliny w Tychach"
 5. "Wymagania życia wewnętrznego i wspólnotowego Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie z Parafii pw. bł. Karoliny w Tychach"


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Diakonia Modlitwy Ruchu Światło–Życie z parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Tychach, zwana dalej Diakonią, jest diakonią specjalistyczną Ruchu Światło-Życie, skupiającą osoby, które po ukończeniu formacji podstawowej, jako świeccy liderzy Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej (zwanego dalej Centrum  Duchowości) pragną żyć charyzmatem Ruchu Światło-Życie, podejmując posługę na rzecz parafii, dekanatu i archidiecezji.

§2

Diakonia działa w ramach Centrum Duchowości, mającego swoją siedzibę w parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Tychach.

§3

 1. Opiekę kościelną nad Diakonią sprawuje Proboszcz parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Tychach (zwany dalej Proboszczem parafii), współpracując z Moderatorem Diecezjalnym Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej w zakresie dotyczącym działalności Centrum Duchowości, określonym w dokumencie pt. „Regulamin Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej” (§ 9 pkt a), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
 2. W imieniu Proboszcza parafii opiekę nad Diakonią sprawuje wyznaczony przez niego kapłan rezydujący lub pracujący w parafii (zwany dalej Opiekunem Centrum Duchowości), który w ramach zadań wskazanych w dokumencie pt. „Regulamin Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej”, czuwa nad działalnością Centrum Duchowości, troszcząc się, aby zachowywana była nienaruszona wiara i obyczaje oraz dyscyplina kościelna.


Rozdział II

CEL, DZIAŁALNOŚĆ I METODY PRACY DIAKONII

§4

Celem Diakonii jest służba na rzecz parafii, dekanatu i archidiecezji, zgodnie z charyzmatem założonego przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego Ruchu Światło-Życie.

§5

Podstawowe elementy charyzmatu i duchowości Diakonii są opisane w częściach I i II dokumentu „Charyzmat i duchowość Ruchu Światło-Życie” stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

§6

 1. Działalność Diakonii polega na organizowaniu działalności Centrum Duchowości w zakresie wyznaczonym przez „Regulamin Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej” (§ 4-8).
 2. Do koordynacji i realizacji szczegółowych zadań wymienionych w § 6 „Regulaminu Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej” Diakonia powołuje zespoły zadaniowe. Lista zespołów zadaniowych wraz z zakresami obowiązków stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.

§7

Podstawowymi metodami realizacji celów Diakonii są:

 1. pedagogiczna metoda „Światło-Życie", która wyznacza podstawowy sposób realizacji zadań podejmowanych w ramach działalności Centrum Duchowości;
 2. cotygodniowe spotkania członków Diakonii, obejmujące modlitwę oraz: rozeznawanie lub spotkania z działającą w Centrum Duchowości Wspólnotą Dorosłych Ruchu Światło-Życie lub Forum Diakonii i pracę w zespołach zadaniowych, zgodnie z odrębnie określonym harmonogramem.

§8

Diakonia organizuje weekendową Oazę Modlitwy Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie z parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Tychach (zwaną dalej Oazą Modlitwy Diakonii).Rozdział III

WŁADZE I STRUKTURA DIAKONII

§9

Władzami Diakonii są:

 1. Proboszcz parafii reprezentowany w osobie Opiekuna Centrum Duchowości,
 2. Animator Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie z parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Tychach (zwany dalej Animatorem Diakonii),
 3. Forum Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie z parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Tychach (zwane dalej Forum Diakonii).

§10

 1. Na czele Diakonii stoi Animator Diakonii, który kieruje jej pracami oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. W sprawach zasadniczych dla Diakonii Animator Diakonii podejmuje decyzje po konsultacji z Opiekunem Centrum Duchowości oraz Forum Diakonii, które powinno gromadzić przynajmniej połowę członków Diakonii; decyzje te wymagają zatwierdzenia przez Opiekuna Centrum Duchowości.
 3. Forum Diakonii jest głosem doradczym i służy Animatorowi Diakonii pomocą w kierowaniu Diakonią.

§11

 1. Animator Diakonii jest powoływany na trzyletnią kadencję podczas Oazy Modlitwy Diakonii. Kadencja Animatora Diakonii upływa najpóźniej ostatniego dnia Oazy Modlitwy Diakonii odbywanej w roku  formacyjnym, w którym przypada trzecia rocznica powołania urzędującego Animatora Diakonii.
 2. Wyboru Animatora Diakonii, spośród członków Diakonii, dokonuje Forum Diakonii wraz z Opiekunem Centrum Duchowości, według ustalanego przez siebie sposobu postępowania.
 3. Animator Diakonii nie może być wybrany na to stanowisko więcej niż dwa razy z rzędu.
 4. W przypadku wakatu na stanowisku Animatora Diakonii, jego obowiązki pełni do czasu najbliższej Oazy Modlitwy Diakonii wskazany przez Opiekuna Centrum Duchowości członek Diakonii.
 5. W wypadku niewywiązywania się ze swoich obowiązków Animator Diakonii może być odwołany przez Opiekuna Centrum Duchowości po uprzedniej konsultacji z Forum Diakonii, które powinno wówczas gromadzić przynajmniej połowę członków Diakonii.

§12

 1. Zadaniem Forum Diakonii jest kolegialne wspomaganie Animatora Diakonii w kierowaniu Diakonią.
 2. W skład Forum Diakonii wchodzą wszyscy członkowie Diakonii.

§13

 1. Do kompetencji Forum Diakonii należy:
  1. opiniowanie zasadniczych spraw dla Diakonii przedstawionych przez Animatora Diakonii lub Opiekuna Centrum Duchowości,
  2. podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 11 ust. 2, § 20 ust. 2, § 23 ust. 2 i § 24 niniejszego Statutu,
  3. prezentowanie opinii i wniosków zgłaszanych w imieniu zespołów zadaniowych, oraz opinii i wniosków poszczególnych członków Diakonii.
 2. W ramach Forum Diakonii jej członkowie mogą prezentować opinie i  wnioski własne oraz zgłaszane przez innych członków Diakonii.

§14

 1. Forum Diakonii odbywa się co najmniej raz w miesiącu.
 2. Forum Diakonii podejmuje uchwały kolegialnie, z ustalanym przez siebie sposobem postępowania.

§15

Oaza Modlitwy Diakonii jest miejscem rozeznawania znaków czasu i kierunków rozwoju Diakonii w świetle charyzmatu Ruchu Światło-Życie.

§16

Oaza Modlitwy Diakonii gromadzi:

 1. członków Diakonii,
 2. Opiekuna Centrum Duchowości.

§17

 1. Oazę Modlitwy Diakonii organizuje w imieniu Diakonii, nie rzadziej niż raz w roku, Animator Diakonii.
 2. Temat Oazy Modlitwy Diakonii, oraz przedmiot obrad określa Animator Diakonii w porozumieniu z Forum Diakonii.
 3. Uchwały Forum Diakonii podczas Oazy Modlitwy Diakonii podejmowane są na drodze rozeznawania wspólnotowego, w trybie ustalonym przez Forum Diakonii.


Rozdział IV

CZŁONKOWIE DIAKONII

§18

Obowiązki członków Diakonii są wyznaczone przez „Wymagania życia wewnętrznego i wspólnotowego Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie z parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Tychach”, stanowiące Załącznik nr 5 do  niniejszego Statutu.

§19

Osoby, które pragną stać się członkami Diakonii, muszą spełnić warunki wskazane w „Warunkach przyjmowania nowych członków do Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie z parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Tychach”,  stanowiących Załącznik nr 4 do niniejszego Statutu.

§20

 1. Gotowość wstąpienia do Diakonii zostaje wyrażona przez kandydata po odbyciu okresu przygotowania, obejmującego co najmniej 1 rok formacyjny.
 2. Decyzję w formie uchwały o przyjęciu nowych członków do Diakonii podejmuje Forum Diakonii, które powinno wówczas gromadzić przynajmniej połowę członków Diakonii.
 3. Decyzja o przyjęciu nowych członków do Diakonii musi zyskać akceptację Opiekuna Centrum Duchowości.

§21

 1. Animator Diakonii po konsultacji z Forum Diakonii za zgodą Opiekuna Diakonii może podjąć decyzję o zawieszeniu członka Diakonii w jego prawach i obowiązkach w przypadkach poważnego naruszenia reguł ustalonych przez niniejszy Statut i właściwe mu załączniki.
 2. Zawieszony członek Diakonii musi być poinformowany przez Animatora Diakonii o okresie zawieszenia, który nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
 3. Okres zawieszenia kończy się przywróceniem w prawach i obowiązkach członka Diakonii lub ponownym zawieszeniem, lub wykluczeniem z Diakonii. Decyzję podejmuje Animator Diakonii za zgodą Opiekuna Centrum Duchowości po konsultacji z Forum Diakonii, które powinno wówczas gromadzić przynajmniej połowę członków Diakonii.

 

§22

Członkostwo w Diakonii ustaje przez:

 1. decyzję o rezygnacji podjętą przez członka Diakonii;
 2. wykluczenie decyzją Animatora Diakonii, po konsultacji z Forum Diakonii, za zgodą Opiekuna Centrum Duchowości, w przypadku:
  i. publicznego odstąpienia od wiary katolickiej albo zerwania ze wspólnotą kościelną, albo po zaciągnięciu ekskomuniki deklarowanej lub wymierzonej wyrokiem lub dekretem,
  ii. poważnego naruszania reguł ustalonych przez niniejszy Statut i właściwe mu załączniki.


Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§23

 1. „Statut Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie z parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Tychach” nadaje i wprowadza w nim zmiany Forum Diakonii za zgodą Opiekuna Centrum Duchowości.
 2. Propozycję zmiany w Statucie uchwala Forum Diakonii w ustalonym przez siebie trybie.

 

§24

Opiekun Centrum Duchowości może rozwiązać Diakonię na wniosek Animatora Diakonii, po podjęciu jednogłośnej uchwały tej treści przez Forum Diakonii. Z ważnych powodów Opiekun Centrum Duchowości, po wysłuchaniu  Animatora Diakonii, może z własnej inicjatywy, w zgodzie z Proboszczem parafii i Moderatorem Diecezjalnym, podjąć decyzję o rozwiązaniu Diakonii.

 

„Statut Diakonii Modlitwy z parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Tychach” został przyjęty jako „Zasady życia wewnętrznego i wspólnotowego Diakonii Modlitwy z parafii pw. bł. Karoliny w Tychach” podczas Oazy Modlitwy Diakonii, odbywającej się w dniach 23-24 października 2004 roku w Szczyrku; zmiana nazwy dokumentu i modyfikacja treści uchwalona została przez Forum Diakonii, za zgodą Opiekuna Centrum Duchowości, w dniu 30 października 2010 roku, a następnie w dniu 26 marca 2015 roku.

Kontakt

Parafia pw. bł. Karoliny Kózkówny
ul. Ks. Tischnera 50; 43-100 Tychy

Telefon czynny pn. - sob.
od godz. 1900 do 2200

884 927 067

E-mail: sekretariat@centrumduchowosci.pl

więcej

 

Kalendarz

< luty 2020 >
pnwtśrczptsond
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Galeria zdjęć

Zdjęcia z Tyskich Wieczorów Uwielbienia

Nasze materiały

Cud Projekt
Notatnik SOW
Śpiewy z Tyskich Wieczorów Uwielbienia
Płyty CD
Książki

Szczególnie polecamy

Spotkania modlitewne
Tyskie Wieczory Uwielbienia
Wspólnota dorosłych
Rekolekcje
Seminarium Odnowy Wiary
Sesje Szkoły Modlitwy
Kiermasz Dobrej Książki

Patronat nad dziełem Centrum Duchowości sprawuje Centralna Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie.
© 2015 Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej przy parafii błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach
ul. Ks. Tischnera 50; 43-100 Tychy; tel.: 884 927 067; @: sekretariat@centrumduchowosci.pl; www.centrumduchowosci.pl
Polityka cookies oraz regulamin serwisu | Stała współpraca